حضور 10 تن از اعضای جامعه پزشکی در میان مسافران هواپیمای گم‌شده