مسافر منصرف شده پرواز یاسوج: هوا بد بود در خانه ماندم