آخرین فیلم و تصاویر هوایی از محدوده احتمالی سقوط هواپیما در پایان دومین روز جست وجو