توضیحات معاون سازمان هواپیمایی درباره یافتن قطعاتی از لاشه هواپیما