3 شهید و چند مجروح ماموران انتظامی در پی حمله «اتوبوس دیوانه»