واکنش مقام ارشد دولت اردن به برقراری روابط تجاری با ایران