جناب مدیر! آش را با جاش دارند می‌برند شما به فکر جایزه‌ای؟