واکنش طنز کاربران توئیتر به واردات «کود انسانی» از ترکیه