چرا هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران وجاهت قانونی ندارد؟
هیأت رئیسه فعلی اتاق اصناف ایران وجاهت قانونی نداشته وتصمیمات اتاق قابل اجرا نمی باشد.

به گزارش گروه اقتصادی  خبر اولمطابق ماده 43 قانون نظام صنفی جناب آقای رباطی به عنوان نماینده وزیر در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در روز یکشنبه  13/12/96به صورت رسمی ودر حضورمعاون اقتصادی وامور بازرگانی وزارت صنعت ،معدن وتجارت ،دبیر هیأت عالی نظارت واعضای هیأت ریسه اتاق اصناف ایران معرفی شد .

برابر آئین نامه اجرائی نحوه بررسی صلاحیت وبرگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی )بعد از معرفی نماینده جدید وزیر دبیرخانه هیأت موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد داخلی به منظور تعیین سمت اعضاء اقدام نماید .

این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته وعلی رغم درخواست کتبی 5 نفر از 7 نفر اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ،دبیرخانه مذکور از برگزاری انتخابات داخلی خود داری نموده است . در حالی که در دوره قبل بعد از معرفی نماینده جدید وزیر بلافاصله انتخابات داخلی برگزار و ریاست اتاق اصناف ایران انتخاب گردید.

شایان ذکر است با توضیحات فوق هیأت رئیسه فعلی اتاق اصناف ایران وجاهت قانونی نداشته وتصمیمات اتاق قابل اجرا نمی باشد.

اسکن تبصره هیأت رئیسه اتاق اصنافتبصره هیأت رئیسه اتاق اصناف
 

انتهای پیام/