رونمایی از دستگاه پیشرفته ایرانی برای آزمایش های خون شناسی