کشف بیماری که پیش از حمله به مغز ۳۰ سال پنهان می‌ماند