آخرین عکسی که مینا باشاران در فضای مجازی منتشر کرد