ظریف: آمریکا در جایگاهی نیست که برای برجام شرط بگذارد