ظریف راهکارهای ارتقاء تجارت دو جانبه ایران و پاکستان را اعلام کرد