محقق مریوانی موفق به ترجمه کتاب مرجع بیماری اوتیسم شد