معنویت و دین مداری از ویژگی های شهید عباس مرادی بود