9 کشته بر اثر حمله شبه نظامیان به خودرو نیروهای امنیتی هند