چهارشنبه سوری، کهن آیینی برای پیشواز سور عید و نشاط خانواده ها