برنامه های شادی آفرین مطابق دستورات خدا مانعی ندارد