چمن سلطانیه درآستانه خشک شدن است؛ اقدامات پیشگیرانه لحاظ شود