سالانه 12 هزار نفر به تعداد دانش آموزان البرز افزوده می شود