روسیه اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل را جنگ طلبانه خواند