هشدار مسکو به لندن؛ هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذاریم