رویترز: اتحادیه اروپا در پرونده قتل جاسوس روسیه از لندن حمایت می کند