تاکید مدیرعامل ایرنا برضرورت گسترش همکاری های رسانه‌ای با الجزایر