بوشهری ها در جشنواره سراسری تئاترخیابانی شرهانی خوش درخشیدند