گروه صنعتی مارسکا، اولین شرکت ایتالیایی که در ایران نیروگاه خورشیدی ساخت