آثار شهدا، جانبازان و ایثارگران ابرکوه در 45هزار شمارگان کتاب منتشر شد