مدیرعامل توانیر:بدهی مشترکان برق در کشورحدود 60 هزار میلیارد ریال است