راه‌اندازی کسب ‌و کارهای نوین بر بستر شبکه ملی اطلاعات