اصلاحات ساختاری برای‌ثبات مالی محوربیست‌وهشتمین همایش پولی‌و ارزی