قطع دست جوان ۳۰ ساله و سوختگی ۷۰ درصد وی در اثر انفجار مواد محترقه دست ساز /عکس