نخستین همایش دانش آموزان همیار ورزش همگانی یزد برگزار شد