سرمربی الوصل: کم تجربگی مشکل اصلی ما برابر پرسپولیس بود