رئیس جمهور درگذشت پدر شهیدان "اسماعیلی نودولقی" را تسلیت گفت