تولید مواد مخدر، تحمیل خسارت بیشتر به کشورهای منطقه است