فقرزدایی 20 سال برنامه نیاز دارد/ نمایندگان انحرافم را با عدد و رقم بیان کنند