بنگاهداری در وزارت کار به سمت سهامداری در حال حرکت است