باید با اصلاح ساختارها و تعامل مناسب مشکلات را حل کرد