پرتاب نارنجک دست ساز در سردشت، خودرو پراید را به آتش کشید