نکات ایمنی در 30 درصد طرح های عمرانی خراسان جنوبی رعایت نشد