نشست امروز تعیین مزد کارگری باز هم بدون نتیجه پایان یافت