کادر سرچ گوگل با گوشه های منحنی برای نسخه های موبایلی در حال تست است