دستگاه های اجرایی کردستان مطالبات شهرداری ها را تا پایان سال پرداخت کنند