پرتاب نارنجک دستی رهگذر مشهدی را روانه بیمارستان کرد