همکاری طوایف موجب کاهش آسیب های اجتماعی در چغامیش دزفول شده است