سه حادثه آتش سوزی منزل ناشی از مواد محترقه در زنجان مهار شد