تلفات جاده ای سال 96 در استان یزد 75 درصد کاهش یافت