گلوله مو که از معده یک دختر دوزاده ساله بیرون کشیده شد+عکس