چهارشنبه سوری امسال بدون آتش سوزی در ارومیه پایان یافت